ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

ที่ตั้ง 905 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

อีเมล์ :  saving_co_nha@hotmail.com

ผู้จัดการ

คุณสมชาติ เจริญทรัพย์
ติดต่อ : 02-375-1938,
มือถือ : 092-092-9544
ต่อภายใน : 16511

เจ้าหน้าที่

นาง วรลักษณ์ มังคะลี ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 02-351-6111
นาง จุฬารัตน์ โพธิ์รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 / สินเชื่อ 02-351-6444
(เงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญหมุนเวียน, สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน)
นาง ฐาปนา เจริญกิจ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (เงินกู้สามัญ) 02-351-6444
น.ส. นิลมณี เปี่ยมเที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่การเงิน 02-351-6111
นาย สมชาย นุตนก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) 02-351-6933
นาย ราเมศ โศภารักษ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / สารบรรณ 02-351-6933
นาย ธงชัย แต่งศรี เจ้าหน้าที่เงินฝาก 02-351-6111
นาง ญาณิกานนท์ จันทรสาร เจ้าหน้าที่บัญชี 02-351-6111

ติดต่อ : 02-733-0351
ต่อภายใน : 16111, 16444, 16933
โทรสาร : 02-733-0351, 02-375-1938

แผนที่ตั้ง