แบบฟอร์มธุรกรรม

หมวดทะเบียนหุ้น และสวัสดิการสมาชิก

Download “ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2566”

ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์-2566-4.pdf – Downloaded 145 times – 74.93 KB

Download “ใบสมัครสมาชิก”

register_from.pdf – Downloaded 1357 times – 1.14 MB

Download “ขอแจ้งการเพิ่ม – ลด เงินค่าหุ้น รายเดือน”

stock.pdf – Downloaded 1356 times – 84.18 KB

หมวดเงินรับฝาก / ถอน

Download “ขอให้ออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน(ภาษาไทย)”

คำขอหนังสือรับรองและหนังสือแสดงรายการเดินบัญชีภาษาไทย.pdf – Downloaded 1071 times – 102.84 KB

Download “ขอให้ออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/หนังสือรับรองวีซ่าเดินทางต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)”

คำขอหนังสือรับรองและหนังสือแสดงรายการเดินบัญชีภาษาอังกฤษ.pdf – Downloaded 1023 times – 104.21 KB

Download “แบบแจ้งความประสงค์ฝากเงินรายเดือน”

purpose_deposit.pdf – Downloaded 1050 times – 78.38 KB

Download “ใบฝากเงิน”

deposit.pdf – Downloaded 435 times – 176.90 KB

Download “ใบถอนเงิน”

withdrawal.pdf – Downloaded 687 times – 237.31 KB

การรับชำระเงิน

Download “ใบแจ้งการรับชำระเงิน Bill payment”

bill_payment_ktb_bay.pdf – Downloaded 1188 times – 151.71 KB

Download “ตัวอย่าง วิธีการกรอกแบบ Bill payment”

ex_bill.pdf – Downloaded 1035 times – 188.60 KB

คู่มือสำหรับสมาชิกสหกรณ์

Download “คู่มือสมาชิก สอ.กคช. ฉบับปรับปรุงปี 2565”

คู่มือสมาชิก-สอ.กคช.-ฉบับปรับปรุงปี-2565.pdf – Downloaded 511 times – 8.89 MB

Download “คู่มือระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย หน้าที่ 1”

ktb02.jpg – Downloaded 631 times – 1.17 MB

Download “คู่มือระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย หน้าที่ 2”

ktb01-1.jpg – Downloaded 589 times – 1.14 MB

แบบฟอร์มผู้รับผลประโยชน์

Download “แบบฟอร์มผู้รับผลประโยชน์”

ผู้รับผลประโยชน์.pdf – Downloaded 797 times – 819.49 KB

แบบฟอร์มสวัสดิการสำหรับสมาชิก

Download “(ใหม่)แบบคำขอรับเงินพยาบาลรายวัน ปี 2561”

ใหม่แบบคำขอรับเงินพยาบาลรายวัน-ปี-2561.pdf – Downloaded 500 times – 250.11 KB

Download “(ใหม่)แบบขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์การศพบุคค”

ใหม่แบบขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์การศพบุคค.pdf – Downloaded 469 times – 80.59 KB

Download “(ใหม่)แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิต”

ใหม่แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจา.pdf – Downloaded 425 times – 101.12 KB

Download “(ใหม่)เงินสวัสดิการเกษียณและเกษียณสุข ปี 2561”

ใหม่เงินสวัสดิการเกษียณและเกษียณสุข-ปี-2561.pdf – Downloaded 411 times – 109.28 KB

Download “(ใหม่) สวัสดิการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง ปี 2561”

ใหม่-สวัสดิการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง-ปี-2561.pdf – Downloaded 412 times – 114.24 KB

Download “แบบขอรับเงินไวรัสโควิด-19”

แบบขอรับเงินไวรัสโควิด-19.pdf – Downloaded 433 times – 469.07 KB