สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

เราจัดให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก มากมายหลายผลิตภัณฑ์

เงินตอบแทนสมาชิกเกษียณ และเงินช่วยเหลือเกษียณสุข

เงินตอบแทนสมาชิกเกษียณอายุ หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุจากการทำงาน หรือเมื่อสมาชิกมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  การจ่ายเงินตอบแทนจะคำนวณจ่ายเงินตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกจำนวนปีคูณด้วย 600.-  บาท  จำนวนเงินที่จ่ายตอบแทนนี้แต่ละรายต้องไม่น้อยกว่า 1,800.- บาท

เงินช่วยเหลือเกษียณสุข หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่จนอายุครบ

65 ปี , 70 ปี , 75 ปี , 80 ปี , 85 ปี , 90 ปี , 95 ปี  และ 100  ปี การจ่ายเงินช่วยเหลือต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 10 ปี ดังนี้

 • อายุครบ  65  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  4,000.-  บาท
 • อายุครบ  70  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  5,000.-  บาท
 • อายุครบ  75  ปีบริบูรณ์    ให้ได้รับเงิน 6,000.-  บาท
 • อายุครบ  80  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  7,000.-  บาท
 • อายุครบ  85  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  8,000.-  บาท
 • อายุครบ  90  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  12,000.-  บาท
 • อายุครบ  95  ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน  15,000.-  บาท
 • อายุครบ 100 ปีบริบูรณ์   ให้ได้รับเงิน 20,000.- บาท

เมื่อสมาชิกมีอายุครบตามข้างต้น สหกรณ์จะโอนเงินเข้าฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้ต่อสหกรณ์เท่านั้น

สวัสดิการรักษาพยาบาล

เพื่อเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยกรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นคนไข้ในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หรือสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินยี่สิบห้าเตียง

การเบิกรับเงินค่ารักษาเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 1 คืน ในอัตราคืนละ 300 บาท ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,500 บาท  ในหนึ่งปีทางบัญชีเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม สามารถเบิกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอรับเงินภายในกำหนด   120  วัน  นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลครั้งดังกล่าว

เอกสาร

 1. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการ
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรพนักงานการเคหะแห่งชาติ
 3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล โดยขอให้นำใบเสร็จฉบับจริงมาแสดงด้วย
 4. หนังสือรับรองเป็นคนไข้ในจากสถานพยาบาล

ทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา

 

ทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา สหกรณ์สนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับกองทุนสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานการเคหะแห่งชาติ

เงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิต

การนับอายุการเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี

เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ

 • พวงหรีดเคารพศพ 800 บาท และค่าจัดการศพเบื้องต้น จำนวน 12,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 5,000 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 12,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุ หลังจากเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 วัน ช่วยเหลือเพิ่ม จำนวน 100,000 บาท

เอกสารประกอบการขอรับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมหลักฐานภายใน  120 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม ดังนี้

สมาชิกผู้เสียชีวิต สำเนาใบมรณะบัตร/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับที่ส่วนราชการประทับตรา “ตาย”

ผู้รับผลประโยชน์ สำเนาบัตรประชาชน / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล

เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

การนับอายุการเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี

บุคคลในครอบครัว หมายถึง

 • บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว
 • คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
 • บิดา มารดาของสมาชิก

เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ

 • ค่าจัดการศพเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 700 บาท

เอกสารประกอบการขอรับเงิน สมาชิกยื่นขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมหลักฐานภายใน 120 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม ดังนี้

ผู้เสียชีวิต สำเนาใบมรณะบัตร/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับที่ส่วนราชการประทับตรา “ตาย”

สมาชิก สำเนาบัตรประชาชน / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล

ทุนสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ

 • จ่ายให้กับสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ *อัคคีภัย *อุทกภัย *วาตภัย
 • แสดงหลักฐาน เหตุผล รูปแบบ รายการให้ชัดเจน
 • นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 

 

โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขา การเคหะแห่งชาติ095-1-00100-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขา ลาดพร้าว011-1-12811-0

หมายเหตุ

*เปิดให้บริการ ฝาก-ถอน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. *
**ฝากเช็คหลังเวลา 12.00 น. ถือเป็นฝากในวันทำการถัดไป **

*** อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป