ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ

เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับบริการ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ อาทิ

Arrow
Arrow
Slider
เกี่ยวกับเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ

ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสำหรับบริการสมาชิก ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิต เช่น

 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • เงินฝากประจำ
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
 • เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี “อุดมทรัพย์”

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อการลงทุน สร้างความมั่นคงในการดำรงค์ชีวิต เหตุฉุกเฉิน และเป็นสวัสดิการ เช่น

 • เงินกู้สามัญ
 • เงินกู้สามัญเกษียณพร้อมสุข
 • เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • เงินกู้สามัญหมุนเวียน

สวัสดิการสมาชิก

เราจัดให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก มากมายหลายผลิตภัณฑ์ เช่น

 • เงินตอบแทนสมาชิกเกษียณ และเงินช่วยเหลือเกษียณสุข
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • ทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา
 • เงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
 • ทุนสงเคราะห์อันเกิจากภัยพิบัติต่าง ๆ
วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก

จรรยาบรรณ

เสียสละซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

คำขวัญ

ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

พัฒนา

พัฒนา ประสาน ส่งเสริมการออม อบรม ให้ความรู้ และสาธารณะประโยชน์เพื่อเพื่อนสมาชิกและสังคม

ข่าวสารถึงเพื่อนสมาชิก