ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อการลงทุน สร้างความมั่นคงในการดำรงค์ชีวิต เหตุฉุกเฉิน และเป็นสวัสดิการ

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.00 %ต่อปี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินภายนอกของสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์เพียงแห่งเดียว

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ต้องเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมามาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือนติดต่อกัน
 • ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และไม่เคยลาออกจากกองทุน หรือเคยลาออกจากกองทุนแล้วกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนใหม่

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับธนาคาร หรือ Non-Bank (Non-Bank หมายถึงผู้ให้บริการทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแล) ยกเว้นภาระหนี้สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินตามคำสั่งศาล หรือปลดหนี้สินจากการถูกบังคับคดี
 • เพื่อชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ
 • เพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญหมุนเวียน

วงเงินกู้และหลักประกัน

 • กู้ได้ในวงเงินที่เป็นหนี้จริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รวมเงินกู้ทุกประเภทที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท ยกเว้น เงินกู้พิเศษ
 • หลักประกันเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • การคำนวณวงเงินค้ำประกัน ให้นำหนี้เดิม บวกกับหนี้ใหม่ได้เท่าไหร่ต้องมีผู้ค้ำประกันตามระเบียบ ข้อ 20.2.1 (1) – (4)

เอกสารประกอบคำขอกู้

 • ใบแจ้งยอดบัญชี / รายการชำระเงินงวดประจำเดือน
 • หนังสือรับรองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (บูโร)

การชำระหนี้เงินกู้

 • สมาชิกผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ โดย
  (1) ส่งชำระแบบคงต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย (คงต้น) หรือ
  (2) ส่งคืนจำนวนเงินงวดเท่ากันทุกงวด (คงยอด)
 • ส่งชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันเกษียณอายุ แต่ไม่เกิน 180 งวด
 • ค่างวดที่หักรวมกับภาระหนี้สินอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือน

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • สมาชิกจะเข้าร่วมโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มิต้องนำประกาศฉบับที่ 5/2561 มาบังคับใช้
 • สมาชิกที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วและผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด สามารถกู้ใหม่ได้
 • เงื่อนไชอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เงินกู้สามัญเกษียณพร้อมสุข

6.00 %ต่อปี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของสมาชิก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ที่เดียว
 • เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ต้องเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบเดือนติดต่อกัน และยังมีอายุการทำงานคงเหลือไม่เกิน 60 เดือน
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับธนาคาร หรือ Non-Bank (Non-Bank หมายถึงผู้ให้บริการทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแล) ยกเว้นภาระหนี้สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินตามคำสั่งศาล หรือหนี้สินจากการถูกบังคับคดี
 • เพื่อชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ หรือเพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญหมุนเวียน หรือค่าเบี้ยประกัน
 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วงเงินกู้และหลักประกัน

 • วงเงินกู้ได้ในวงเงินที่เป็นหนี้จริง แต่ไม่เกินสิบสองเท่าของเงินเดือน

เอกสารประกอบคำขอกู้

 • ใบแจ้งยอดบัญชี / รายการชำระเงินงวดประจำเดือน
 • หนังสือรับรองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (บูโร)

การชำระหนี้เงินกู้

 • ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด งวดหนึ่งเป็นเงินต้นไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ รวมกับหนี้สินอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินได้รายเดือน ณ วันที่เกษียณอายุงาน สมาชิกจะมีหนี้คงเหลือได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน และค่าชดเชย

เงื่อนไข

 • สมาชิกผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทประกันที่สหกรณ์จัดหาให้ โดยทุนประกันเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ได้รับ และมอบสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เงินกู้สามัญ

6.00 %ต่อปี

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   จะให้ได้กรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้

วัตถุประสงค์

เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินสามัญต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน
 2. การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และยังคงเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จะให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือกู้เงินพิเศษโดยมีอสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือคู่สมรสหรือบุตร อันปลอดจำนองภาระผูกพันรายอื่นเป็นประกันเงินกู้ก็ได้

วงเงินกู้

 • การกู้เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากของตนเองจะกู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
 • วงเงินกู้สามัญสูงสุดไม่เกิน  3,000,000  บาท  หรือ 60 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น  สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
อายุสมาชิก  วงเงินกู้ (บาท) จำนวนเท่า สัดส่วนการถือหุ้น ผ่อนชำระ
(เดือน) ของเงินเดือน ต่อเงินกู้ (%) (เดือน)
ตั้งแต่ 6-12         180,000.00 15 10 80
13-24         250,000.00 20 12 108
25-48         400,000.00 30 15 144
49-72         600,000.00 40 20 162
73-96       1,200,000.00 50 25 172
97-120       2,000,000.00 60 27 180
120 ขึ้นไป       3,000,000.00 60 30 180


การส่งเงินงวดชำระหนี้
 หมายเหตุ วงเงินกู้สามัญตามตารางนี้ถือใช้กับเงินกู้สามัญทั่วไปเท่านั้น ในกรณีสมาชิกผู้กู้เงินสามัญหรือกู้เงินพิเศษ มีความประสงค์
ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป สามารถขยายเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้หลังจากเกษียณได้อีกไม่เกิน 72 งวด ทั้งนี้ สามารถขยายเวลาได้เพียงเงินกู้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 • สมาชิกต้องชำระให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 180 งวด สมาชิกผู้กู้อาจขอชำระหนี้แบบใดแบบหนึ่ง คือ

(1) ส่งต้นเงินกู้สามัญเท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด

(2) ส่งคืนจำนวนเงินเท่ากันทุกงวดโดยจะหักเงินส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อนส่วนที่เหลือจึงนำไปหักต้นเงิน

 • การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้งวดหนึ่งหากรวมกันกับหนี้สินอื่นๆ  ที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนแล้วต้องไม่เกิน
  ร้อยละ 90  ของเงินได้รายเดือน

หลักประกัน

 • ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากไม่เกินร้อยละ 90
 • สมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน มีเงื่อนไขดังนี้
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนไม่เกินกว่า 120,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 120,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 400,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
  • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
  • สมาชิกที่มีสิทธิค้ำประกันต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน และมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 4 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้

เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

6.00 %ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนติดต่อกัน

วัตถุประสงค์    เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์,เพื่อยานพาหนะ,เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

วงเงินกู้/การผ่อนชำระ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 300 งวด

หลักประกัน

 • อสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระผูกพันรายอื่นจำนองเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ไม่เกินราคาประเมินตามทรัพย์ที่นำมาเป็นประกัน คือ
  (1)  ที่ดินและบ้าน ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
  (2) ที่ดิน ร้อยละ 75 ของราคาประเมิน
  (3) อาคารชุดร้อยละ 70  ยกเว้น อาคารชุดของการเคหะแห่งชาติร้อยละ 80  ของราคาประเมิน
 • หลักทรัพย์รัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์หรือทุนเรือน จำนวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90  แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์
 • สมาชิกขอกู้เงินครั้งใหม่ไม่เกินวงเงินกู้เดิม โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เดิมจำนองเป็นประกันเงินกู้ก็ให้ใช้ราคาประเมินตามที่บริษัทประเมินราคาไว้ก็ไม่ต้องประเมินราคาใหม่แต่ต้องไม่เกินสี่ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.00 %ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินฉุกเฉินต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

วงเงินกู้/การผ่อนชำระหนี้ สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ให้มีจำนวนไม่เกิน 120,000 บาท หรือสองเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า ผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด การชำระงวดหนึ่งรวมกับภาระอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือน

เงินกู้สามัญหมุนเวียน

6.00 %ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิเงินกู้สามัญหมุนเวียน ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

วงเงินกู้  เงินกู้สามัญหมุนเวียนที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  นั้น  ให้มีจำนวนไม่เกิน 120,000 บาท หรือสองเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

การเบิกเงินกู้ สมาชิกผู้กู้ขอรับเงินกู้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 • การเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์เครือข่ายตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
 • รับเงินกู้ ณ  สำนักงานสหกรณ์

หลักประกัน สมาชิกผู้กู้มีเงินค่าหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน

การส่งเงินงวดชำระหนี้

 • ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนไม่เกิน 24 งวด
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้งวดหนึ่งหากรวมกันกับหนี้สินอื่นๆ  ที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินได้รายเดือน

โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขา การเคหะแห่งชาติ095-1-00100-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขา ลาดพร้าว011-1-12811-0

หมายเหตุ

*เปิดให้บริการ ฝาก-ถอน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. *
**ฝากเช็คหลังเวลา 12.00 น. ถือเป็นฝากในวันทำการถัดไป **

*** อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป