ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

ที่ตั้ง 905 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

อีเมล์ :  saving_co_nha@hotmail.com

ผู้จัดการ

คุณกัลยาณี  เสมา
ติดต่อ : 02-375-1938,
มือถือ : 092-092-9544
ต่อภายใน : 16511

เจ้าหน้าที่

นางสาว นิลมณี เปี่ยมเที่ยงธรรม รองผู้จัดการ  / ( สายการเงินและสินเชื่อ) 02-351-6111
นาง ญาณิกานนท์ จันทรสาร รองผู้จัดการ  / (สายบัญชีและบริหารงานทั่วไป) 02-351-6111
นาย สมชาย นุตนก หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 02-351-6444
นาย ราเมศ โศภารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-351-6933
นาย ธงชัย แต่งศรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน 02-351-6111
นางสาว คุณัญญา รุณพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายที่บัญชี 02-351-6111

ติดต่อ : 02-733-0351
ต่อภายใน : 16111, 16444, 16933
โทรสาร : 02-733-0351, 02-375-1938

แผนที่ตั้ง