ผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

Download “งบแสดงฐานะการเงิน เมษายน 2567”

งบแสดงฐานะการเงิน-เมษายน-2567.pdf – Downloaded 6 times – 67.53 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มีนาคม 2567”

งบแสดงฐานะการเงิน-มีนาคม-2567.pdf – Downloaded 37 times – 91.56 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน กุมภาพันธ์ 2567”

งบแสดงฐานะการเงิน-กุมภาพันธ์-2567.pdf – Downloaded 34 times – 90.96 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มกราคม 2567”

งบแสดงฐานะการเงิน-มกราคม-2567.pdf – Downloaded 23 times – 64.49 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน ธันวาคม 2566”

งบแสดงฐานะการเงิน-ธันวาคม-2566.pdf – Downloaded 75 times – 65.49 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน พฤศจิกายน 2566”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินงบแสดง.pdf – Downloaded 99 times – 169.95 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน ตุลาคม 2566”

งบแสดงฐานะการเงิน-31-ต.ค.66.pdf – Downloaded 104 times – 70.36 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน กันยายน 2566”

งบแสดงฐานะการเงิน-2-3-3.pdf – Downloaded 138 times – 1.25 MB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน สิงหาคม 2566”

256608-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 120 times – 79.09 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน กรกฎาคม 2566”

256607-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 145 times – 74.66 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มิถุนายน 2566”

256606-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 151 times – 76.96 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน พฤษภาคม 2566”

256605-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 149 times – 85.17 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน เมษายน 2566”

256604-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 180 times – 72.62 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มีนาคม 2566”

0366-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 189 times – 73.80 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน กุมภาพันธ์ 2566”

0266-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 226 times – 79.08 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มกราคม 2566”

0166-งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 210 times – 78.41 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน ธันวาคม 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน-ธค.65.pdf – Downloaded 278 times – 843.01 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน พฤศจิกายน 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน30-12-65-1.pdf – Downloaded 282 times – 75.91 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน ตุลาคม 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน31-10-65.pdf – Downloaded 291 times – 73.97 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน กันยายน 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน-30-09-65.pdf – Downloaded 303 times – 97.40 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มิถุนายน 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 329 times – 69.90 KB

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เมษายน 2567”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-เมษายน-2567.pdf – Downloaded 5 times – 68.73 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มีนาคม 2567”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-มีนาคม-2567.pdf – Downloaded 26 times – 50.63 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กุมภาพันธ์ 2567”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-กุมภาพันธ์-2567.pdf – Downloaded 25 times – 46.88 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มกราคม 2567”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-มกราคม-2567.pdf – Downloaded 30 times – 34.71 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธันวาคม 2566”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ธันวาคม-2566.pdf – Downloaded 52 times – 34.02 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน พฤศจิกายน 2566”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินงบแสดงฐ_pages-to-jpg-0001.pdf – Downloaded 80 times – 83.11 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ตุลาคม 2566”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-31-ต.ค.66.pdf – Downloaded 99 times – 37.08 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สิงหาคม 2566”

256608-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน.pdf – Downloaded 125 times – 41.67 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กรกฎาคม 2566”

256607-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน.pdf – Downloaded 138 times – 41.46 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มิถุนายน 2566”

256606-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน.pdf – Downloaded 141 times – 39.21 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน พฤษภาคม 2566”

256605-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน.pdf – Downloaded 142 times – 38.66 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เมษายน 2566”

256604-รายการย่อแสดงสินทรัพย์.pdf – Downloaded 168 times – 38.39 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มีนาคม 2566”

0366-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน.pdf – Downloaded 184 times – 102.98 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กุมภาพันธ์ 2566”

0266-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-1.pdf – Downloaded 205 times – 39.46 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มกราคม 2566”

0166-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-1.pdf – Downloaded 204 times – 39.35 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธันวาคม 2565”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ธ.ค.2565.pdf – Downloaded 226 times – 34.90 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน พฤศจิกายน 2565”

สินทรัพย์และหนี้สิน30-12-65.pdf – Downloaded 284 times – 37.41 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ตุลาคม 2565”

สินทรัพย์และหนี้สิน31-10-65.pdf – Downloaded 296 times – 37.22 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-30-09-65.pdf – Downloaded 303 times – 33.53 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-082565.pdf – Downloaded 345 times – 37.56 KB

ตารางแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

ลำดับที่รายการปี 2565ปี 2564
ปี 2563ปี 2562ปี 2561ปี 2560
1จำนวนสมาชิก (คน)2,6872,6512,5942,5942,5702,563
2สินทรัพย์รวม4,061.813,912.453,631.433,453.033,302.643,550.60
3ทุนเรือนหุ้น1,422.181,363.51
1,321.021,290.521,241.961,228.85
4ทุนสำรอง215.59205.84195.59184.38175.00165.49
5ทุนสะสมอื่น ๆ29.3028.5728.2531.9932.5431.28
6เงินรับฝากจากสมาชิก2,324.212,227.561,976.641,843.241,642.961,812.79
7การให้เงินกู้แก่สมาชิก1,046.881,057.361,058.721,070.551,019.29908.51
8การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น884.80877.27858.841,203.40858.23783.74
9เงินฝากสหกรณ์อื่น559.62827.21759.92794.721,003.481,470.33
10เงินลงทุน(พันธบัตร/หุ้นกู้/กองทุนส่วนบุคคล)1,482.701,062.48674.20365.21380.21285.00
11กำไรสุทธิ96.1597.44102.3295.3392.9894.81
หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงฐานะทางการเงิน

ลำดับรายการ31 ธันวาคม 256531 ธันวาคม 256431 ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2562
หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)
1สินทรัพย์
1.1สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร78,024,579.7680,780,587.63274,127,913.8314,830,291.38
- เงินฝากสหกรณ์อื่น559,620,000.00827,215,269.27759,925,449.68794,720,940.80
- เงินลงทุน0.000.0050,000,000.0025,000,000.00
- เงินให้กู้ยืม222,728,226.11
259,185,252.92217,902,520.05289,507,312.52
- ลูกหนี้ตามคำพิพากษา0.000.0080,633.7582,900.28
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.000.0080,633.7582,900.28
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ0.000.000.00277,024.85
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.000.000.0029,332.00
0.000.000.00247,692.85
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ1,771,003.941,487,624.801,508,453.672,135,001.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6,740,630.604,500,225.112,342,061.861,474,565.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน868,884,440.411,173,168,959.731,305,806,399.091,127,915,804.88
1.2สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาว1,482,700,666.381,062,486,975.19624,204,022.20340,200,000.00
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว1,709,329,127.591,675,456,290.831,699,666,403.581,984,451,602.35
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์164,992.65182,995.27171,556.80128,974.28
- ค่าพัฒนาโปรแกรม88,000.00199,000.00310,000.00315,490.00
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน646,400.00961,400.001,276,400.0022,400.00
สินทรัพย์อื่น3,192,929,186.602,739,286,661.292,325,628,382.582,325,118,466.63
รวมสินทรัพย์4,061,813,627.013,912,455,621.023,631,434,781.673,453,034,271.51
2หนี้สินและทุนของสหกรณ์
2.1หนี้สินหมุนเวียน
- เงินรับฝาก2,324,212,483.132,227,564,851.481,976,643,760.871,843,244,297.06
- หนี้สินอื่น5,538,009.335,324,072.474,877,135.854,395,843.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,329,748,492.462,232,888,923.95 1,981,520,896.72 1,847,640,140.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,621,806.843,990,400.00 3,576,400.00 3,157,150.00
2.2 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน3,621,806.843,990,400.003,576,400.003,157,150.00
รวมหนี้สิน2,333,370,299.302,236,879,323.95 1,986,097,296.72 1,850,797,290.37
ทุนของสหกรณ์
- ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)1,422,177,430.001,363,510,990.00 1,321,025,790.00 1,290,524,160.00
3 - ทุนสำรอง215,588,510.02205,842,139.57195,593,959.85184,386,728.75
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ29,305,942.6028,574,592.6028,259,492.60 31,992,698.56
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น(34,786,872.83)(19,796,867.68) (865,540.64) 0.00
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.00.0
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิ96,158,317.9297,445,442.58102,323,783.1495,333,393.83
รวมทุนของสหกรณ์1728,443,327.711,675,576,297.071,646,337,484.951,602,236,981.14
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์4,061,813,627.013,912,455,621.023,631,434,781.673,453,034,271.51
หน่วย : ล้านบาท