ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสำหรับบริการสมาชิก ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิต

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.25 %ต่อปี
 • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
 • ฝาก – ถอน แต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 100.-บาท
 • เงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 100,000.- บาท
  สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน หากต่ำกว่า 100,000.- บาท ดอกเบี้ยจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง
  (30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.)
 • การถอนเงินต้น ได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของจำนวนเงินที่ถอน ค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 300.- บาท ไม่เกิน 1,000. – บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้

การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามร้อยบาท  และอย่างมากไม่เกินหนึ่งพันบาท

สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ ทั้งนี้จะต้องคงยอดเงินฝากถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยและสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ในวันที่ 30  มิถุนายน  และวันที่  31  ธันวาคม  ของทุนปี   ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตั้งแต่หนึ่งแสนบาท  สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ในวันสิ้นเดือน  โดยสมาชิกขอถอนดอกเบี้ยที่ได้รับได้ในวันทำการถัดไป

เงินฝากออมทรัพย์

1.25 %ต่อปี
 • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
 • ดอกเบี้ยจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง (30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.)

เงินฝากออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะฝากเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ได้

สมาชิกฝากเงินได้หลายวิธี เช่น  ฝากเงินเป็นรายเดือน, เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน,เงินสวัสดิการหรือเงินกู้สามัญที่ได้รับจากสหกรณ์

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้แต่การถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคารโดยใช้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  (ATM)   สมาชิกต้องทำความตกลงกับสหกรณ์ก่อน  และสหกรณ์ต้องนำรายการถอนเงินดังกล่าวที่ธนาคารออกให้เป็นหลักฐานการถอนเงินฝากออมทรัพย์ลงรายการในสมุดคู่ฝากสำหรับสมาชิกรายนั้นๆ

การถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคารโดยใช้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)  อนุญาตให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สหกรณ์จะคำนวณจ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยสมาชิกขอถอนดอกเบี้ยที่ได้รับได้ในวันทำการถัดไป

เงินฝากประจำ

2.50 - 3.00 %ต่อปี

ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%

ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%

ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%

 • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะคำนวณและจ่ายเมื่อถึงกำหนดระยะเวลา
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 • กรณีถอนก่อนกำหนด สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม แต่ถ้าระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจำในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท  และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก

สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม

กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำ  เมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยจะพ้นกำหนดไปอีกเจ็ดวัน

ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข

3.15 %ต่อปี

 

สมาชิกประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข   ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีดำเนินการให้เสร็จในเดือนตุลาคมของแต่ละปี  หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มีอำนาจถอน  หรือผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็นบุคคลเดียวกัน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กำหนดโดยออกประกาศเป็นคราว ๆ   แต่ทั้งนี้จะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบที่สหกรณ์พึงจะจ่ายได้

การจ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์จะคิดให้เป็นรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือและสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยจ่ายสมาชิกผู้ฝากเงินทุกวันที่ 31  มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30  กันยายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก โดยสมาชิกขอถอนดอกเบี้ยที่ได้รับได้ในวันทำการถัดไป

การถอนเงินฝากสมาชิกสามารถถอนเงินได้เมื่อทวงถาม  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง   โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกว่าหนึ่งครั้งสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ    ไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท

* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี “อุดมทรัพย์”

3.00 %ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย ประกาศเป็นคราว ๆ ไป
 • ฝากรายเดือนเริ่มต้น 1,000 – 25,000 บาท เท่ากันทุกเดือน 24 เดือน

สมาชิกขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท   สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่าๆ กัน  และเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลา 24 เดือน   และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน  600,000  บาท  จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี “อุดมทรัพย์”

ในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี   “อุดมทรัพย์” สามารถนำฝากได้ ดังนี้

 1. ฝากด้วยตนเอง
 2. สมาชิกทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกในวันที่การเคหะแห่งชาติได้จ่ายเงินเดือนทุกเดือน

กรณีสมาชิกไม่สามารถฝากเงินดังกล่าวนี้ได้ในเดือนใด  ต้องนำฝากในเดือนถัดไปทันทีรวม  2  เดือน

สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี  โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ฝากถึงวันครบกำหนด (24 เดือน)   เมื่อครบกำหนดสหกรณ์จะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับสมาชิก และปิดบัญชีเงินฝากรายเดือนปลอดภาษี   แล้วโอนเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

กรณีที่สมาชิกผู้ฝากมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข  หรือฝากต่อไปไม่ได้   สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์  ณ  วันที่ผิดเงื่อนไข   รวมทั้งปิดบัญชีและนำเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก

โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขา การเคหะแห่งชาติ095-1-00100-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขา ลาดพร้าว011-1-12811-0

หมายเหตุ

*เปิดให้บริการ ฝาก-ถอน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. *
**ฝากเช็คหลังเวลา 12.00 น. ถือเป็นฝากในวันทำการถัดไป **

*** อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป