สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอร.

ลำดับณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
1.สมาชิกสามัญ (ยกมา)723ราย
บวก สมัครใหม่1ราย
เสียชีวิต0ราย
724ราย
2.สมาขิกสมทบ (ยกมา)3ราย
สมาชิกทั้งหมด727ราย