สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ.

ลำดับณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
1.สมาชิกสามัญ (ยกมา)347ราย
บวก สมัครใหม่0ราย
ลบ เสียชีวิต0ราย
347ราย
2.สมาชิกสมทบ (ยกมา)2ราย
สมาชิกทั้งหมด349ราย