เงินกู้สามัญเกษียณพร้อมสุข

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของสมาชิก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ที่เดียว
 • เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเหลืออายุการทำงานไม่เกิน 48 เดือนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ต้องเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบเดือนติดต่อกัน และยังมีอายุการทำงานคงเหลือไม่เกิน 48 เดือน
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับธนาคาร หรือ Non-Bank (Non-Bank หมายถึงผู้ให้บริการทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแล) ยกเว้นภาระหนี้สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินตามคำสั่งศาล หรือปลดหนี้สินจากการถูกบังคับคดี
 • เพื่อชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ
 • เพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญหมุนเวียนหรือค่าเบี้ยประกัน
 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วงเงินกู้และหลักประกัน

 • กู้ได้ในวงเงินที่เป็นหนี้จริง แต่ไม่เกินสิบเท่าของเงินเดือน
 • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนไม่เกินกว่า 120,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
 • สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญจำนวนเกินกว่า 120,000  บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน

เอกสารประกอบคำขอกู้

 • ใบแจ้งยอดบัญชี / รายการชำระเงินงวดประจำเดือน
 • หนังสือรับรองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (บูโร)

การชำระหนี้เงินกู้

 • ส่งต้นเงินกู้สามัญเท่ากันทุกงวดและดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด หรือส่งคืนจำนวนเงินเท่ากันทุกงวดโดยจะหักเงินส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยก่อนส่วนที่เหลือจึงนำไปหักต้นเงิน
 • สมาชิกต้องส่งชำระหนี้งวดรายเดือนงวดหนึ่งเป็นเงินต้นไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ไม่เกิน 48 งวด การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หากรวมกันกับหนี้สินอื่นๆ ที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนแล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินได้รายเดือน ณ วันที่เกษียณอายุงานสมาชิกจะมีหนี้คงเหลือได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานและค่าชดเชย

เงื่อนไข

 • ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
 • สมาชิกผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทประกันที่สหกรณ์จัดหาให้ โดยทุนประกันเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ได้รับ และมอบสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
 • สมาชิกผู้กู้ตกลงยินยอมฝากเงินรายเดือนเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตในปีถัดไปโดยสมาชิกจะต้องทำหนังสือสละสิทธิการถอนให้ไว้กับสหกรณ์