ผลการดำเนินงาน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

ลำดับที่รายการปี 2562
(ณ 31 ธ.ค.61)
ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558
1จำนวนสมาชิก (คน)2,5942,5702,5632,5112,423
2สินทรัพย์รวม3,453.033,302.643,550.603,255.212,698.66
3ทุนเรือนหุ้น1,290.52
1,241.961,228.851,192.431,161.62
4ทุนสำรอง184.38175.00165.49156.44147.52
5ทุนสะสมอื่น ๆ31.9932.5431.2830.8130.65
6เงินรับฝากจากสมาชิก1,843.241,642.961,812.791,639.601,263.85
7การให้เงินกู้แก่สมาชิก1,070.551,019.29908.51796.14695.68
8การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น1,203.40858.23783.74616.28723.43
9เงินฝากสหกรณ์อื่น794.721,003.481,470.331451.63963.99
10เงินลงทุน365.21380.21285.00347.21293.21
11กำไรสุทธิ95.3392.9894.8188.8588.74
หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงฐานะทางการเงิน

ลำดับรายการ31 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย (บาท)ร้อยละหน่วย (บาท)ร้อยละ
1สินทรัพย์
1.1สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร99,467,562.202.8714,830,291.380.43
- เงินฝากสหกรณ์อื่น793,604,305.6722.86794,720,940.8023.02
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น854,619.000.03289,507,312.528.39
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ1,483,345.250.052,135,001.640.07
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น2,372,564.570.071,474,565.690.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน922,512,396.6926.581,127,915,804.8832.67
1.2สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาว340,200,000.009.80
340,200,000.009.86
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว2,208,471,007.0763.621,984,451,602.3557.47
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์125,332.400.01128,974.280.01
- ค่าพัฒนาโปรแกรม300,365.760.01315,490.000.01
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น22,400.000.0022,400.000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,549,119,105.2373.43
2,325,118,466.6367.34
รวมสินทรัพย์3,471,631,501.92100.003,453,034,271.51100.00
2หนี้สินและทุนของสหกรณ์
2.1หนี้สินหมุนเวียน
- เงินกู้ ธ.กรุงศรีอยุธยา (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)0.000.000.000.00
- เงินกู้ ธ.กรุงไทย จำกัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)0.000.000.000.00
- เงินรับฝาก1,856,846,767.3153.491,843,244,297.0650.82
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น7,053,433.620.214,395,843.310.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,863,900,200.9353.691,847,640,140.3754.04
2.2หนี้สินไม่หมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,169,567.000.103,157,150.000.09
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน3,169,567.000.103,157,150.000.09
รวมหนี้สิน1,867,069,767.9353.781,850,797,290.3754.13
3ทุนของสหกรณ์
- ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)1,285,057,840.0037.031,290,524,160.0037.34
- ทุนสำรอง184,386,728.755.32184,386,728.755.42
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ31,715,698.560.9231,992,698.560.99
- กำไรสุทธิ103,401,466.682.9895,333,393.832.14
รวมทุนของสหกรณ์1,604,561,733.9946.221,602,236,981.1445.87
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์3,471,631,501.92100.003,453,034,271.51100.00
หน่วย : ล้านบาท

ผลดำเนินการกองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก

Download “ผลดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562” ฌาปนกิจฯ.pdf – Downloaded 48 times – 1 MB