ผลการดำเนินงาน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

ลำดับที่รายการปี 2562
(ณ 31 ธ.ค.61)
ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558
1จำนวนสมาชิก (คน)2,5942,5702,5632,5112,423
2สินทรัพย์รวม3,453.033,302.643,550.603,255.212,698.66
3ทุนเรือนหุ้น1,290.52
1,241.961,228.851,192.431,161.62
4ทุนสำรอง184.38175.00165.49156.44147.52
5ทุนสะสมอื่น ๆ31.9932.5431.2830.8130.65
6เงินรับฝากจากสมาชิก1,843.241,642.961,812.791,639.601,263.85
7การให้เงินกู้แก่สมาชิก1,070.551,019.29908.51796.14695.68
8การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น1,203.40858.23783.74616.28723.43
9เงินฝากสหกรณ์อื่น794.721,003.481,470.331451.63963.99
10เงินลงทุน365.21380.21285.00347.21293.21
11กำไรสุทธิ95.3392.9894.8188.8588.74
หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงฐานะทางการเงิน

ลำดับรายการ31 สิงหาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย (บาท)ร้อยละหน่วย (บาท)ร้อยละ
1สินทรัพย์
1.1สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร73,074,124.372.1014,830,291.380.43
- เงินฝากสหกรณ์อื่น745,536,812.2521.37794,720,940.8023.02
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น119,321.000.01289,507,312.528.39
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ1,174,161.500.042,135,001.640.07
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(1,458,218.24)0.001,474,565.690.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน818,446,200.8823.461,127,915,804.8832.67
1.2สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาว655,187,782.7018.78
340,200,000.009.86
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว2,015,760,051.9557.771,984,451,602.3557.47
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์192,745.200.01128,974.280.01
- ค่าพัฒนาโปรแกรม194,496.080.01315,490.000.01
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น19,400.000.0022,400.000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,671,354,475.9376.552,325,118,466.6367.34
รวมสินทรัพย์3,489,800,676.81100.003,453,034,271.51100.00
2หนี้สินและทุนของสหกรณ์
2.1หนี้สินหมุนเวียน
- เงินรับฝาก1,890,930,028.6054.191,843,244,297.0650.82
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น9,638,575.910.284,395,843.310.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,900,568,604.51 54.46 1,847,640,140.3754.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,453,736.00 0.10
3,157,150.00 0.09
2.2 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน3,453,736.000.10
3,157,150.000.09
รวมหนี้สิน 1,904,022,340.51 54.56 1,850,797,290.37 54.13
ทุนของสหกรณ์
- ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 1,299,168,330.00 37.23 1,290,524,160.00 37.34
3 - ทุนสำรอง193,926,053.895.56184,386,728.755.42
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ31,020,798.56 0.89 31,992,698.56 0.99
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน KTAM (3,975,612.72)0.00 0.00 0.00
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน MFC (1,971,948.56) 0.00 0.00 0.00
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิ67,610,715.131.9495,333,393.832.14
รวมทุนของสหกรณ์1,585,778,336.3045.441,602,236,981.1445.87
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์3,489,800,676.81100.003,453,034,271.51100.00
หน่วย : ล้านบาท

ผลดำเนินการกองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก

Download “ผลดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562” ฌาปนกิจฯ.pdf – Downloaded 58 times – 1 MB