ผลการดำเนินงาน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

ลำดับที่รายการปี 2563
(ณ 31 ธ.ค.63)
ปี 2562
ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558
1จำนวนสมาชิก (คน)2,5942,5942,5702,5632,5112,423
2สินทรัพย์รวม3,631.433,453.033,302.643,550.603,255.212,698.66
3ทุนเรือนหุ้น1,321.021,290.52
1,241.961,228.851,192.431,161.62
4ทุนสำรอง195.59184.38175.00165.49156.44147.52
5ทุนสะสมอื่น ๆ28.2531.9932.5431.2830.8130.65
6เงินรับฝากจากสมาชิก1,976.641,843.241,642.961,812.791,639.601,263.85
7การให้เงินกู้แก่สมาชิก1,058.721,070.551,019.29908.51796.14695.68
8การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น858.841,203.40858.23783.74616.28723.43
9เงินฝากสหกรณ์อื่น759.92794.721,003.481,470.331451.63963.99
10เงินลงทุน(พันธบัตร/หุ้นกู้/กองทุนส่วนบุคคล)674.20365.21380.21285.00347.21293.21
11กำไรสุทธิ102.3295.3392.9894.8188.8588.74
หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงฐานะทางการเงิน

ลำดับรายการ31 ตุลาคม 256431 ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2562
หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)
1สินทรัพย์
1.1สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร145,114,292.43274,127,913.8314,830,291.38
- เงินฝากสหกรณ์อื่น879,896,069.93759,925,449.68794,720,940.80
- เงินลงทุน1,055,968,653.8250,000,000.0025,000,000.00
- เงินให้กู้ยืม1,798,530,937.42217,902,520.05289,507,312.52
- ลูกหนี้ตามคำพิพากษา0.0080,633.7582,900.28
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.0080,633.7582,900.28
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ0.000.00277,024.85
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.000.0029,332.00
0.000.00247,692.85
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ380,603.241,508,453.672,135,001.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น5,124,192.322,342,061.861,474,565.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน862,338,691.201,305,806,399.091,127,915,804.88
1.2สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาว0.00624,204,022.20340,200,000.00
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว0.001,699,666,403.581,984,451,602.35
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์1,195,547.60171,556.80128,974.28
- ค่าพัฒนาโปรแกรม0.00310,000.00315,490.00
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน217,500.001,276,400.0022,400.00
สินทรัพย์อื่น5,981,680.062,325,628,382.582,325,118,466.63
รวมสินทรัพย์3,886,904,681.263,631,434,781.673,453,034,271.51
2หนี้สินและทุนของสหกรณ์
2.1หนี้สินหมุนเวียน
- เงินรับฝาก2,211,329,353.101,976,643,760.871,843,244,297.06
- หนี้สินอื่น13,103,163.634,877,135.854,395,843.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,224,432,516.73 1,981,520,896.72 1,847,640,140.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น0.00 3,576,400.00 3,157,150.00
2.2 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน0.003,576,400.003,157,150.00
รวมหนี้สิน2,224,432,516.73 1,986,097,296.72 1,850,797,290.37
ทุนของสหกรณ์
- ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)1,351,917,370.00 1,321,025,790.00 1,290,524,160.00
3 - ทุนสำรอง205,842,139.57195,593,959.85184,386,728.75
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ29,487,162.6028,259,492.60 31,992,698.56
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น(10,327,004.36) (865,540.64) 0.00
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.0
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิ85,551,966.72102,323,783.1495,333,393.83
รวมทุนของสหกรณ์1,662,472,164.531,646,337,484.951,602,236,981.14
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์3,886,904,681.263,631,434,781.673,453,034,271.51
หน่วย : ล้านบาท

ผลดำเนินการกองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก

Download “ผลดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562” ฌาปนกิจฯ.pdf – Downloaded 109 times – 1 MB