ผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

Download “งบแสดงฐานะการเงิน ธันวาคม 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน-ธค.65.pdf – Downloaded 1 time – 843.01 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน พฤศจิกายน 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน30-12-65-1.pdf – Downloaded 44 times – 75.91 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน ตุลาคม 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน31-10-65.pdf – Downloaded 42 times – 73.97 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน กันยายน 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน-30-09-65.pdf – Downloaded 69 times – 97.40 KB

Download “งบแสดงฐานะการเงิน มิถุนายน 2565”

งบแสดงฐานะการเงิน.pdf – Downloaded 94 times – 69.90 KB

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน พฤศจิกายน 2565”

สินทรัพย์และหนี้สิน30-12-65.pdf – Downloaded 29 times – 37.41 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ตุลาคม 2565”

สินทรัพย์และหนี้สิน31-10-65.pdf – Downloaded 27 times – 37.22 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-30-09-65.pdf – Downloaded 70 times – 33.53 KB

Download “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565”

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-082565.pdf – Downloaded 97 times – 37.56 KB

ตารางแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

ลำดับที่รายการปี 2564
ปี 2563ปี 2562ปี 2561ปี 2560
1จำนวนสมาชิก (คน)2,6512,5942,5942,5702,563
2สินทรัพย์รวม3,912.453,631.433,453.033,302.643,550.60
3ทุนเรือนหุ้น1,363.51
1,321.021,290.521,241.961,228.85
4ทุนสำรอง205.84195.59184.38175.00165.49
5ทุนสะสมอื่น ๆ28.5728.2531.9932.5431.28
6เงินรับฝากจากสมาชิก2,227.561,976.641,843.241,642.961,812.79
7การให้เงินกู้แก่สมาชิก1,057.361,058.721,070.551,019.29908.51
8การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น877.27858.841,203.40858.23783.74
9เงินฝากสหกรณ์อื่น827.21759.92794.721,003.481,470.33
10เงินลงทุน(พันธบัตร/หุ้นกู้/กองทุนส่วนบุคคล)1,062.48674.20365.21380.21285.00
11กำไรสุทธิ97.44102.3295.3392.9894.81
หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงฐานะทางการเงิน

ลำดับรายการ31 ธันวาคม 256431 ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2562
หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)หน่วย (บาท)
1สินทรัพย์
1.1สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร80,780,587.63274,127,913.8314,830,291.38
- เงินฝากสหกรณ์อื่น827,215,269.27759,925,449.68794,720,940.80
- เงินลงทุน0.0050,000,000.0025,000,000.00
- เงินให้กู้ยืม259,185,252.92217,902,520.05289,507,312.52
- ลูกหนี้ตามคำพิพากษา0.0080,633.7582,900.28
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.0080,633.7582,900.28
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ0.000.00277,024.85
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.000.0029,332.00
0.000.00247,692.85
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ1,487,624.801,508,453.672,135,001.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,500,225.112,342,061.861,474,565.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,173,168,959.731,305,806,399.091,127,915,804.88
1.2สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาว1,062,486,975.19624,204,022.20340,200,000.00
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว1,675,456,290.831,699,666,403.581,984,451,602.35
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์182,995.27171,556.80128,974.28
- ค่าพัฒนาโปรแกรม199,000.00310,000.00315,490.00
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน961,400.001,276,400.0022,400.00
สินทรัพย์อื่น2,739,286,661.292,325,628,382.582,325,118,466.63
รวมสินทรัพย์3,912,455,621.023,631,434,781.673,453,034,271.51
2หนี้สินและทุนของสหกรณ์
2.1หนี้สินหมุนเวียน
- เงินรับฝาก2,227,564,851.481,976,643,760.871,843,244,297.06
- หนี้สินอื่น5,324,072.474,877,135.854,395,843.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,232,888,923.95 1,981,520,896.72 1,847,640,140.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,990,400.00 3,576,400.00 3,157,150.00
2.2 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน3,990,400.003,576,400.003,157,150.00
รวมหนี้สิน2,236,879,323.95 1,986,097,296.72 1,850,797,290.37
ทุนของสหกรณ์
- ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)1,363,510,990.00 1,321,025,790.00 1,290,524,160.00
3 - ทุนสำรอง205,842,139.57195,593,959.85184,386,728.75
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ28,574,592.6028,259,492.60 31,992,698.56
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น(19,796,867.68) (865,540.64) 0.00
- กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.0
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิ97,445,442.58102,323,783.1495,333,393.83
รวมทุนของสหกรณ์1,675,576,297.071,646,337,484.951,602,236,981.14
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์3,912,455,621.023,631,434,781.673,453,034,271.51
หน่วย : ล้านบาท