การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

เพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการเงินในปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 40 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2557 และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้
1. ยกเลิกประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ถือใช้เดิมทั้งหมด
2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภทเป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี ยกเว้น เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันยังคงอัตราเดิมร้อยละ 1 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Download “การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก”

ประกาศ_5_2563.pdf – Downloaded 552 times – 480.67 KB