การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ตามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนเป็นเหตุให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงอย่างต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อรายได้และฐานะการเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ โดยประชุมครั้งที่ 4 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาข้อมูลและเหตุผลด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ยกเลิกประกาศการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกที่ถือใช้เดิมทั้งหมด
2.ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้

  • เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เกษียณสุข) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทรัพย์มั่นคง) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
  • เงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
    ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
    ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
  • เงินฝากอุดมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ทั้งนี้ ให้ถือใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Download “การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก”

ประกาศ_4_2563.pdf – Downloaded 404 times – 543.18 KB