การผ่อนผันเงินกู้สามัญ

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการเงินและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก  มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  เห็นชอบให้สมาชิกจะขอกู้เงินครั้งใหม่ต้องผ่อนเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญครั้งก่อนแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน  จึงจะมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่ได้ยกเว้นเงินกู้สามัญหมุนเวียน โดยให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2561

เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวในวรรคแรกแล้ว  หากสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินกู้  สามัญครั้งใหม่  ต้องผ่อนเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญแล้วไม่ต่ำกว่า  6 งวด  จึงจะมีสิทธิกู้เงินครั้งใหม่ได้

Download “announce_29_2560.pdf”

announce_29_2560.pdf – Downloaded 484 times – 1.56 MB