การลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่มีข่าวเผยแพร่โดยทั่วไปว่าสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด (สอ.กคช.) มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) -THAI จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่ง สอ.กคช. ได้จัดทำคำชี้แจงให้สมาชิกทราบข้อมูลแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น ปัจจุบันมีข้อมูลเพิ่มเติมขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบ ดังนี้

  • สอ.กคช. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ THAI ดังนี้
หุ้นกู้จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ผลตอบแทน
(ล้านบาท)
อายุหุ้นกู้ปีที่ครบกำหนด
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 (ไม่มีผู้แทน)30 ลบ.4.6612 ปี2571
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 (ไม่มีผู้แทน)20 ลบ.4.6815 ปี2575
  • การลงทุนในหุ้นกู้ THAI ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 6 (3) และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 6 โดยในขณะนั้นหุ้นกู้ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถืออันดับเครดิตเรตติ้ง A และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ผ่านมา สอ.กคช. ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่กำหนดโดยตลอด (ปีละประมาณ 2.3 ล้านบาท) การที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ในขณะนี้ สอ.กคช. ยังไม่มีความเสียหายใดๆ และฐานะเจ้าหนี้ได้เตรียมการขอรับชำระหนี้ตามที่ศาลล้มละลายกลางกำหนดแล้ว ทั้งนี้หากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องเลิกกิจการจริงหุ้นกู้จำนวน 50 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของ สอ.กคช. อาจกระทบต่อเงินปันผลประจำปีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และนัดไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ในส่วนหนี้ของสหกรณ์ทั้งสิ้น 84 แห่ง รวมประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาทนั้น ตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์จะร้องขอต่อศาลเพื่อร่วมจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยต่อไป

สอ.กคช. ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามกระบวนการขอรับชำระหนี้หุ้นกู้อย่างดีที่สุด จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะสื่อสารให้สมาชิกได้รับทราบอย่างชัดเจน ขอให้สมาชิกทุกท่านเชื่อมั่นในความตั้งใจในการทำงานของ สอ.กคช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

Download “การลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)”

10_2563.pdf – Downloaded 285 times – 883.28 KB