การอบรมสัมมนาประจำปี 2560 และรับสมัครสมาชิกอบรมสัมมนา รุ่นที่ 3/2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  ได้กำหนดการอบรมสัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 3 ประจำปี 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560  ณ สวนนงนุช  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รับสมัครสมาชิก จำนวน 50 คน  แยกเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติงานในและนอกสำนักงานใหญ่ จำนวน 30 คน  และสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงานประจำ จำนวน 20 คน
  2. เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2560 ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาทางโทรสารที่หมายเลข 0-2733-0351 หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ Email: saving_co_nha@hotmail.com  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.  โดยสหกรณ์จะพิจารณาเรียงตามลำดับใบสมัครทั้งด้วยตนเองหรือทางโทรสาร / ทาง email ก่อนหลังรวมกัน
  3. ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ  สหกรณ์จะประกาศชื่อผู้ได้รับสิทธิอบรมสัมมนา รุ่นที่ 3/2560 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560  ทางเว็บไซด์ และปิดประกาศ  ณ สำนักงานสหกรณ์  ถ้าหากสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้จะต้องแจ้ง ขอยกเลิกภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560  หากพ้นกำหนดดังกล่าวสหกรณ์จะตัดสิทธิการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไปในปี 2561

อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่เคยเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสหกรณ์ในปี 2559 แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาในปี 2560 ได้  แต่สหกรณ์ขอสงวนสิทธิการคัดเลือกให้สมาชิกที่ไม่เคยไปอบรม ในปี 2559 ก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

(นางนันทนา  ฤทธิ์พริ้ง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download “CCF26092560_00004.pdf”

CCF26092560_00004.pdf – Downloaded 513 times – 482.08 KB