การเปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ให้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ประเภทสามัญและสมทบ เนื่องด้วยโอกาสพิเศษฉลองการเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download “เอกสารเผยแพร่การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย”

s02052562_reduce.pdf – Downloaded 368 times – 839.90 KB