กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และการประกาศผล

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้มีการประกาศ ฉบับที่ 21/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้วนั้น จึงขอประกาศแจ้งกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ และการประกาศผลดังเอกสารแนบ