กำหนดเวลาเปิดรับ – จ่ายเงิน

เนื่องจากสถานการณ์การแำร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากขึ้น ประกอบกับธนาคารกำหนดเวลาปิดรับจ่ายเงินไม่เกินเวลา 15.30 น. สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลารับ-จ่ายเงินตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.30 น. ในวันทำการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน