ขยายระยะเวลาโครงการรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีอายุเกิน 55 ปี และไม่เกิน 60 ปี หรือผู้ที่เกิดในปีปฏิทินระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2508 และยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินบริจาคตามอายุ โดยเปิดรับสมัครเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 นั้น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย โดยมติคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษจากเดิมออกไปอีก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามประกาศที่อ้างถึงดังกล่าว

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป