ขั้นตอนการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กคช.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทวีความรุนแรง เพื่อเป็นการป้องกัน และอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนสมาชิกให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติขอกำหนดขั้นตอนการให้บริการดังนี้

ขั้นตอนการใช้บริการ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ กคช.

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน การเข้าใช้บริการ
  2. รับบัตรคิว การใช้บริการ และรอเรียกเพื่อใช้บริการ
    • การเงิน ชำระหนี้
    • ฝากเงิน – ถอนเงิน
    • สินเชื่อ ประเภทต่าง ๆ
    • สวัสดิการ สมาชิก

3. ใช้บริการ การเงิน และ เงินรับฝาก

4. ใช้บริการด้านสินเชื่อ และสวัสดิการ สมาชิก