ข่าวจิ๋วจากผู้จัดการ ฉบับที่ 8/60

สวัสดีครับ  ท่านสมาชิก สอ.กคช. ทุกท่านครับ

กระผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกและตัวแทนจากสหกรณ์อื่นที่ได้เข้าร่วมงานวันครบรอบก่อตั้ง 40 ปีสหกรณ์ (วันก่อตั้ง 17 สิงหาคม 2560) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 และร่วมสมทบเงินบริจาคให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,300 บาทครับ  ซึ่งสหกรณ์จะนำเงินไปมอบและเลี้ยงอาหารแก่คนไร้ที่พึ่ง ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นี้ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้

  1. สมาชิกที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้รายละไม่เกิน 3 แสนบาท  ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560  ทั้งนี้ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  2. สอ.กคช. เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขจากสมาชิกที่จะเกษียณอายุในปี พ.ศ.2560 ฝากเงินได้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท  เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. ของทุก ๆ ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี สหกรณ์อาจปรับอัตราดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสม  สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ก่อนแล้วไม่สามารถฝากเพิ่มได้ครับ
  3. ชะลอการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้ก่อน เนื่องจากโครงการนี้มีข้อจำกัดเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้  แต่สมาชิกที่มีอายุการทำงานคงเหลือไม่เกิน 48 เดือน ยังสามารถกู้เงินสามัญเกษียณพร้อมสุขเพื่อชำระหนี้ภายนอกได้ครับ

***นายสมชาติ  เจริญทรัพย์  ผู้จัดการ 092-092-9544