คำชี้แจงสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด กรณีการลงทุนใน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯขอเรียนชี้แจงดังนี้

  1. สอ.กคช. ลงทุนซื้อหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท
    • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 จำนวน 30 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.66 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 ธันวาคม 2571)
    • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จำนวน 20 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 มิถุนายน 2575)
  2. การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) โดย สอ.กคช. ได้นำเงินที่เกินสภาพคล่องในขณะนั้นไปลงทุนและพิจารณาเห็นว่า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 51 มีธนาคารและกองทุนวายุภักษ์ร่วมถือหุ้นด้วย จึงถือเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยได้ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งโดยตลอด

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เข้าใจถึงความห่วงใยและความวิตกกังวลของท่านสมาชิก จึงได้ติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มว่า จะได้รับการ แก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสหกรณ์ฯจะนำเรียนความคืบหน้าต่อท่านสมาชิกเป็นระยะต่อไป