บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด มาศึกษาดูงาน สอ.กคช.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด  ได้มาขอศึกษาดูงาน สอ.กคช.  โดยมีท่านประธานกรรมการฯ /กรรมการ /เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ดังกล่าว