ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้มีประกาศ ฉบับที่ 18/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวธนันท์นภัส จันทร

และผู้ที่ได้ลำดับสำรอง จำนวน 2 ลำดับ ได้แก่

  1. นายอานุภาพ เกลี้ยงจิตร
  2. นางสาววิลาสินี โชครุ่งเรือง

ขอให้ผู้ที่รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัว ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน