ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก ประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) + กำหนดการ

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 5896 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิกตามลำดับเวลาการสมัคร ดังเอกสารแนบ

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมสัมนา 01.2563”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมสัมนา012563.pdf – Downloaded 516 times – 2.80 MB

เนื่องจากผลการรับสมัครสมาชิกในการเข้าร่วมสัมนาสมาชิก ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ปรากฎว่ามีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมสัมนาเป็นจำนวนมากเกินเป้าหมาย ประกอบกับในปี 2563 นี้ สอ.กคช. จัดการสัมนาสมาชิกเพียงรุ่นเดียวเนื่องจากสภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่สามารถจัดการสัมนาได้ตามปกติดังปีที่ผ่านมา

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกที่สมัครมาทั้งหมดมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการสัมนาอย่างยิ่ง โดยยังไม่มีผู้ยกเลิกการเข้าร่วมสัมนาแต่ประการใด และการสัมนาครั้งนี้มีเนื้อหาที่สมาชิกควรได้รับรู้และเข้าใจอยู่หลายเรื่อง รวมทั้งจำนวนสมาชิกที่สมัครอยู่ในความสามารถที่จะบริหารจัดการได้ จึงมีประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้ที่สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมการสัมนา ประจำปี 2563 ดังเอกสารแนบ

Download “ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 2563 ครั้งที่ 1”

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม-2563-ครั้งที่-1.pdf – Downloaded 375 times – 99.07 KB

Download “กำหนดการสัมนาประจำปี 2563”

กำหนดการสัมมนา.pdf – Downloaded 282 times – 341.97 KB