ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก รวมรุ่นเดียว ประจำปี 2566

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้า
ร่วมสัมมนา ประจำ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้น
ลงแล้ว โดยมีสมาชิกที่ยังไม่เคยไปสัมมนาในปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 129 คน เป็นพนักงาน 86 คน
ผู้เกษียณ 43 คน ซึ่งอยู่ในจำนวนที่ประมาณการไว้จึงได้รับสิทธิ์ทุกคน ส่วนผู้สมัครที่เคยไปสัมมนา
แล้วในปี 2565 จะได้รับสิทธิ์ในฐานะสมาชิกสำรองด้วยการจับสลากเรียงลำดับไว้ โดยแยกเป็น
พนักงานและกลุ่มผสม 51 คน ผู้เกษียณ 39 คน รวม 90 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วม
การสัมมนาและรายชื่อสำรองตามลำดับตามเอกสารด้านล่าง

Download “ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก รวมรุ่นเดียว ประจำปี 2566”

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สัมมนา_66.pdf – Downloaded 288 times – 215.51 KB

กำหนดการโดยสังเขป