ประกาศวันหยุดชดเชยธนาคาร

วันจันทร์ที 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ งดรับ-จ่ายเงิน 1 วัน ในส่วนของบริการด้านอื่น ๆ เปิดตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ