ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 36 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 แทนตำแหน่งที่ครบวาระ คือ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งกรรมการ 7 ตำแหน่ง ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏดังเอกสารแนบต่อไปนี้

Download “ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 36 แทนตำแหน่งที่ว่างลง”

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ-ชุดที่-36.pdf – Downloaded 197 times – 105.97 KB