ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 35 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 แทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ ตำแหน่งกรรมการจำนวน 7 ตำแหน่ง ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฎดังเอกสารแนบ

Download “ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการ ชุดที่ 35”

ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการ.pdf – Downloaded 588 times – 570.98 KB