ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 33  แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Download “ประกาศ-เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์-ชุดที่-33-.pdf”

ประกาศ-เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์-ชุดที่-33-.pdf – Downloaded 290 times – 109.51 KB

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ  จำกัด

ฉบับที่   1 / 2561

เรื่อง       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 33  แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ  จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  33  แทนตำแหน่งที่ว่างลง  คือ ตำแหน่งกรรมการจำนวน  7  ตำแหน่ง

ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1      หมายเลข 14     นางสุทธิรักษ์      สุทธิไวยกิจ      926 คะแนน
ลำดับที่ 2      หมายเลข 3       นายสมบูรณ์        แพรงาม          910 คะแนน
ลำดับที่ 3      หมายเลข 8       นายโสภณ          รุ่งกระจ่าง        748 คะแนน
ลำดับที่ 4      หมายเลข 9       น.ส.สิริรัตน์         สุรเลิศรังษี       661 คะแนน
ลำดับที่ 5      หมายเลข 2       นายมนตรี           วิชิต                 631 คะแนน
ลำดับที่ 6      หมายเลข 4       นายสุชาติ           จิรแสงโชติ      591 คะแนน
ลำดับที่ 7      หมายเลข 11     นายเรืองยุทธ์      ตีระวนิช           582 คะแนน
ลำดับที่ 8      หมายเลข 7       ว่าที่ ร.ต.ชัยชนะ   พวงมณี          547 คะแนน
ลำดับที่ 9      หมายเลข 16     น.ส.ธัญย์วรัชย์     นงค์เยาว์         544 คะแนน
ลำดับที่ 10    หมายเลข 5       น.ส.เพลินจันทร์   สกุลศรีจินดา    543 คะแนน
ลำดับที่ 11    หมายเลข 1       นายพงษ์ศักดิ์      นิลสิทธิ์สถาพร 538 คะแนน
ลำดับที่ 12    หมายเลข 10     น.ส.สิริวรรณ        รัตนานุบาล      536 คะแนน
ลำดับที่ 13    หมายเลข 6       นายปรีชา            สัจจาพันธ์        463 คะแนน
ลำดับที่ 14    หมายเลข 18     น.ส.ชัญญา          ฉินทกานันท์    439 คะแนน
ลำดับที่ 15    หมายเลข 17     นางลักขณา         ภูมิเกษมศักดิ์   402 คะแนน
ลำดับที่ 16    หมายเลข 12     นายประสงค์        ดวงแก้ว           376 คะแนน
ลำดับที่ 17    หมายเลข 19     นายฉัตรชัย          มีศิลป์              305 คะแนน
ลำดับที่ 18    หมายเลข 15     น.ส.เสาวคนธ์      ใหม่สุวรรณ       298 คะแนน
ลำดับที่ 19    หมายเลข 13     นายโชคชัย         สิงหเพชร         291 คะแนน
ลำดับที่ 20    หมายเลข 21     นายอร่าม            บุญเดช             278 คะแนน
ลำดับที่ 21    หมายเลข 20     นายสมรัตน์         ขอมใจเพ็ชร์      270 คะแนน

ดังนั้น จากผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33  คือ ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 7

ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีสมาชิกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งจำนวน 2,140 คน จากสมาชิกทั้งหมด  2,492  คน ในการเลือกตั้งกรรมการ คิดเป็น 85.87 %  มีบัตรดีรวม 2,052 ใบ  คิดเป็น  95.89 %  บัตรเสียรวม 88 ใบ  คิดเป็น 4.11 %

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่     8    กุมภาพันธ์  2561

นายธนัตถ์    สุขมาศ
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ   จำกัด