รายละเอียดการใช้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก

รายละเอียดการใช้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือน

ยกมา 30 เมษายน 256210,017,746.66
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกนอนรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 7 ราย เป็นเงิน8,700.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกป่วยด้วยโรคร้ายแรงจำนวน 3 ราย เป็นเงิน15,000.00
- เงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกจำนวน 4 ราย เป็นเงิน101,900.00
- เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก้กรรมจำนวน 1 ราย เป็นเงิน167,000.00
- เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 65 ปีจำนวน 8 ราย เป็นเงิน32,000.00
324,600.00
จัดสรรจากงบประมาณ เดือน พ.ค.62191,666.67
9,884,813.39