พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง วทัญญู  ณ ถลาง