มอบเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกครบเกษียณอายุประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560  นางนันทนา  ฤทธิ์พริ้ง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  เข้าร่วมมอบเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกครบเกษียณอายุประจำปี 2560  จำนวน 45 ท่าน ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมวทัญญู  ณ ถลาง

สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นกองทุน โดยกำหนดจ่ายตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกปีละ 500 บาท