มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดวิกฤตเศรฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของสมาชิกสหกรณ์ทุกคน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 36 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่สมาชิกจากร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และมาตรการอื่น ๆ ดังนี้

Download “ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยปี 64”

– Downloaded 0 times –