รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ทรัพย์มั่นคง

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ข้อ 61 (2) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้เปิดบัญชีและรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ทรัพย์มั่นคง จากเงินปันผลเงินเฉลี่ยนคืน และเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝาก ทรัพย์มั่นคง อยู่ก่อนสามารถแจ้งขอฝากเงินได้ตามเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยคิดให้เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ทรัพย์มั่นคง”

IMG_20191202_0001.pdf – Downloaded 485 times – 516.11 KB