รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

โดยที่ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งมีวาระการทำหน้าที่หนึ่งปีบัญชี เมื่อพ้นวาระการทำหน้าที่หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คงทำหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่

ฉะนั้น อาศัยความตามข้อบังคับข้อ 73 และข้อ 74 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ดังเอกสารแนบ

Download “รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563”

18_2562.pdf – Downloaded 404 times – 1.12 MB