รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดรวมถึงหน้าที่ ดังนี้

  1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนการเงิน และการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน
  2. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
  3. เสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์

โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมับติดังนี้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปฎิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
  3. สามารถสรุปและเสนอแนะผลการตรวจสอบและประเมินผลได้
  4. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นหนังสือตลอดจนเสนอค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกิจการได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในวันทำการของสหกรณ์

Download “รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564”

20201125153937.pdf – Downloaded 285 times – 63.00 KB