รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2561   มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดรวมถึงทำหน้าที่ ดังนี้

  1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนการเงิน  และการดำเนินงานอื่น ๆ

ของสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน

  1. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
  2. เสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ฯ

โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้   

  1. มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้  ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
  3. สามารถสรุปและเสนอแนะผลการตรวจสอบและประเมินผลได้
  4. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นหนังสือตลอดจนเสนอค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกิจการ        ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม  2560 จนถึงวันที่  15 ธันวาคม 2560     ในวันทำการของสหกรณ์

Download “announce_26_2560.pdf”

announce_26_2560.pdf – Downloaded 638 times – 1.79 MB