รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 35 แทนตำแหน่งที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ข้อ 58 และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 11 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จึงเห็นสมควรรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ดังเอกสารแนบ

Download “รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ”

20_2562.pdf – Downloaded 368 times – 673.68 KB