รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 แทนตำแหน่งที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ข้อ. 58 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงเห็นสมควรรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ดังต่อไปนี้

 1. จำนวนกรรมการดำเนินการและตำแหน่งที่จะทำการเลือกตั้ง
  1.1 ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 คน
  1.2 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 7 คน
  โดยผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งในวาระได้ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกที่สมัครรับเลือกตั้งต้องมีสิทธิและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด
 3. สถานที่ เวลายื่นใบสมัคร และการออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
  3.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวันทำการของสหกรณ์ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100.-บาท
  3.2 สมาชิกที่สมัครในลำดับก่อนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนสมาชิกซึ่งสมัครในลำดับต่อไป
  ในกรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน แล้วให้ผู้สมัครทุกคนจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแต่ละคนต่อไป
 4. กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (หลังจากกำหนดวันที่ประชุมใหญ่แล้วจะประกาศให้ทราบ) เปิดให้ลงคะแนนตั้งแตาเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Download “ประกาศรับสมัครประธานและกรรมการ ชุดที่ 36”

ประกาศ.pdf – Downloaded 254 times – 105.76 KB

Download “รายละเอียดการรับสมัครประธานและกรรมการ ชุดที่ 36”

รายละเอียดการรับสมัคร.pdf – Downloaded 231 times – 33.28 KB

Download “ใบสมัครประธาน ชุดที่ 36”

ใบสมัครประธาน.pdf – Downloaded 248 times – 58.17 KB

Download “ใบสมัครกรรมการ ชุดที่ 36”

ใบสมัครกรรมการ.pdf – Downloaded 260 times – 58.26 KB