รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ