รับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดการอบรมสัมนาสมาชิกประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ สหกรณ์จึงกำหนดการอบรมสัมนาและรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา ประจำปี 2563 ดังนี้

  1. การอบรมสัมนาประจำปี 2563 สหกรณ์กำหนดอบรมสัมนาประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  2. การรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
    2.1 จำนวนสมาชิก รับสมัครสมาชิกจำนวน 80 คน แยกเป็น สมาชิกที่ปฎิบัติงานในและนอกสำนักงานใหญ่จำนวน 50 คน และสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงานประจำจำนวน 30 คน
    2.2 วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาทางโทรสารที่หมายเลข 02-375-1938 หรือ mail:saving_co_nha@hotmail.com หรือ ID LINE: @rmc2689f ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยสหกรณ์จะพิจารณาเรียงลำดับใบสมัครตามเวลาก่อนหลัง
    2.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ สหกรณ์จะประกาศชื่อผู้ได้สิทธิอบรมสัมนาประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ ถ้าหากสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมสัมนาได้จะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 15-22 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวสหกรณ์จะตัดสิทธิการเข้าร่วมสัมนาครั้งต่อไปในปี 2563

อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมนากับสหกรณ์ในปี 2562 แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมสัมนาในปี 2563 ได้ แต่สหกรณ์ขอสงวนสิทธิการคัดเลือกให้สมาชิกที่ไม่เคยไปอบรมในปี 2562 ก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “ประกาศฉบับที่ 15 รับสมัครอบรม”

ประกาศฉบับที่-15-รับสมัครอบรม.pdf – Downloaded 245 times – 657.86 KB

Download “ใบสมัครการอบรมสัมมนา 2563”

ใบสมัครการอบรมสัมมนา.pdf – Downloaded 293 times – 451.12 KB