รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) จำนวน 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลีกการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้รับสิทธิเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 2 ท่าน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download “รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

8_2562.pdf – Downloaded 690 times – 745.32 KB