รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมฝึกวิชาชีพ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น (QUILT)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  จะจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกประจำปี 2560 รุ่นที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทภารกิจของสหกรณ์ฯ  ในปีนี้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กำหนดจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น (QUILT)  ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการรับสมัคร วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม

  • สมาชิกเกษียณอายุจำนวน 25 คน
  • สมาชิกในและนอกสำนักงานใหญ่จำนวน 25 คน
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลาทำการ
  • สมาชิกกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-7330351
  • สถานที่ฝึกอบรมฯ ห้องโถงหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ
  • ประกาศรายชื่อในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการสหกรณ์
  • สำหรับผู้ได้สิทธิสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ต่อไป
  • สำหรับสมาชิกที่เคยเข้าร่วมฝึกวิชากับสหกรณ์ในปี 2559 แล้ว สมัครได้ แต่สหกรณ์จะสงวนสิทธิที่จะพิจารณาสมาชิกที่ไม่เคยฝึกวิชาชีพในปี 2559 ก่อน
  • การพิจารณารับสมัครจะใช้ลำดับแรกในการสมัครของสมาชิกเป็นหลัก
  • กรณีผู้มีสิทธิในการอบรมสละสิทธิ  สหกรณ์จะพิจารณารายชื่อสำรองในลำดับถัดไป  โดยจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download “ใบรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมฝึกวิชาชีพ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น (QUILT)”

quilt-1.pdf – Downloaded 631 times – 120.88 KB