รายงานความคืบหน้า กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ (สอ.สรฟ.)

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติขอรายงานความคืบหน้า กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ (สอ.สรฟ.) ดังนี้

 • สอ.สรฟ. มีธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ทั้งหมด 15 แห่ง แยกเป็น
  – เงินกู้ 2 แห่ง
  – เงินฝาก 9 แห่ง (สอ.กคช. เป็นเจ้าหนี้ประเภทนี้)
  – เงินกู้ และเงินฝาก 4 แห่ง
  มูลหนี้รวม 3,054.411 ล้านบาท
 • สอ.กคช. มีเงินฝากกับ สอ.สรฟ. จํานวน 200 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4%

นับถึงปัจจุบัน (ธ.ค.2562) สอ.กคช. ได้รับดอกเบี้ยรวม 32.934 ล้านบาท โดยสมํ่าเสมอ

 • เมื่อปลายปี 2560 สอ.สรฟ. ขาดสภาพคล่อง จึงได้ทําการตกลงกับ สอ.เจ้าหนี้ทั้ง 15 ราย เพื่อขอทยอยคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย.2561 ณ ธ.ค.2562 สอ.กคช. ได้รับเงินต้นคืนแล้ว 7.2 ล้านบาท
 • จากการที่มีกระแสข่าวว่า สอ.สรฟ. ไม่จ่ายเงินเจ้าหนี้นั้น ในความเป็นจริง จะมีเจ้าหนี้เงินกู้ 4 ราย ที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจาก สอ.สรฟ. อ้างว่าสัญญาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ จึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นข่าวอยู่เนือง ๆ
 • สอ.กคช. ขอยืนยันว่าสถานการณ์ของ สอ.กคช. ยังคงมั่นคง และไม่ได้รับความเสียหายจากภาวะของ สอ.สรฟ. ใด ๆ มาจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป เพราะ สอ.กคช. ได้ปฏิบัติงานทุกอย่างโดยความถูกต้องตามข้อตกลงทุกประการ
 • ขอให้สมาชิกทุกท่าน สบายใจ เพราะกรรมการทุกคนได้มีการติดตามผลความคืบหน้า และบริหารความเสี่ยง ในกรณีนี้อย่างสุดความสามารถตลอดเวลา

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จํากัด