รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้มีการประกาศ ฉบับที่ 18/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ