รายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 1 ประจาปี 2565

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จากัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไอธารา อ. บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสมาชิกตามลำดับการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

Download “รายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565”

ประกาศ-เรื่องสัมมนาสมาชิก-สอ.กคช.-ประจำปี-2565-.pdf – Downloaded 225 times – 325.76 KB