ประมวลภาพสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 2 จ.สมุทรสงคราม

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้จัดให้มีการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมอัมพาวารี  จ.สมุทรสงคราม สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ตลอดจนตอบข้อซักถาม และได้ความประทับใจจากการสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก